glabomatic-logo
A szakértő megoldás
Cégünk 2001-ben alakult Kellékcenter néven. Tevékenységünk az évek alatt folyamatosan bővült, változott, hogy minden esetben megfeleljünk a kor aktuális kihívásainak. 2023-ban arculatot váltottunk, hogy megjelenésünk is képviselje tevékenységünket, tükrözze kreativitásunkat, innovatív hozzáállásunkat ügyfeleink igényeihez. Cégünkről bővebben
A szakértő megoldás
Infocentrum Számlázó

Infocentrum Számlázó

A négy féle változatban, akár hálózatos használatra is megvásárolható számlázóprogram a rengeteg funkció ellenére is könnyen, gyorsan kezelhető, teljesen személyre szabható. A program teljesíti a NAV Online számla adatszolgáltatást és megfelel a mindenkori aktuális jogszabályi környezetnek. A program bővíthető távnyomtatás vagy könyvelői modulokkal is.

Az 1 vagy 3 évre megvásárolható licenceket most 15%-os akciós kedvezménnyel rendelheti meg Cégünkön keresztül!

RoadRegister Útnyilvántartó

RoadRegister Útnyilvántartó

Percek alatt elkészíthető útnyilvántartás vagy kiküldetési rendelvény valós távolság adatokkal, NAV üzemanyag norma elszámolással, partner adatbázissal, körutak kezelésével. A szoftver támogatja a plug-in hibrideket is.

Az 1 vagy 3 évre megvásárolható licenceket most 15%-os akciós kedvezménnyel rendelheti meg Cégünkön keresztül!

Az akció a készlet erejéig tart. Részletekről érdeklődjön ügyfélszolgálatunknál.
Üzenet küldése
glabOmatic Kft.
name-icon
Ügyvezető

Kiss Zoltán

location-icon
Székhely

Bárdudvarnok, Somogy vármegye

phone-icon
Telefon

+36703170738

email-icon
Email

info@glabomatic.hu

1. Bevezetés

Ez a tájékoztató az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (GDPR/General Data Protection Regulation) szabályainak megfelelően biztosítja, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyek a glabOmatic Kft. szolgáltatásának igénybevételével kapcsolatban megismerhessék személyes adataik kezelését, a kötelező adatvédelmi szabályokat, az adatkezelési gyakorlatot, valamint érdekeik védelme érdekében az ezzel kapcsolatos jogaikat.

A glabOmatic Kft. által nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez elkerülhetetlen, hogy ügyfelei adatait is kezelje, vagy feldolgozza. A kezelt adatok egy része olyan céges adat, amely nyilvános adatbázisokban fellehető, azonban a kapcsolattartáshoz és magánemberek szolgáltatás igénybevétele esetén természetes személyekre vonatkozó személyes adat is feldolgozásra kerül.

A GDPR-nek megfelelően a természetes személyek adatainak kezeléséhez szükséges a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, míg egyes esetekben az adatkezelés hozzájárulás nélkül is szabályos. Fontos, hogy a Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban azzal a következménnyel járhat, hogy adott szolgáltatásokat nem, vagy nem egészében tudja igénybe venni.

A glabOmatic Kft. által a Felhasználónak közvetlenül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban Adatkezelőként, Partnereinek nyújtott szolgáltatásainak ügyfelei esetében Adatfeldolgozóként jár el.

A szolgáltatásnyújtás keretében a glabOmatic Kft. garantálja, hogy minden esetben csak annyi személyes adatot kezel, amennyi az adott szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználó igényének kiszolgálásához szükséges.


2. Az adatkezelő, adatfeldolgozó adatai

Név: glabOmatic Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 7478 Bárdudvarnok Csokonai u. 8.
Adószám: 12592737-1-14
Cégjegyzékszám: Cg.14-09-304435
Képviselő, adatvédelmi felelős: Kiss Zoltán ügyvezető
E-mail: info@glabomatic.hu
Weboldal: www.glabomatic.hu

A glabOmatic Kft., mint adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A glabOmatic Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A glabOmatic Kft. bármely, a weboldalai, szolgáltatásai, szerződései vagy levelezése kapcsán tudomására jutott személyes adatot a jelen adatkezelési tájékoztatóban részletezett és a mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott elvárások szerint kezel, figyelembe véve az átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság és a korlátozott tárolhatóság alapelveit.

A glabOmatic Kft. jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit évente felülvizsgálja és az általános elvárásoknak megfelelve modernizálja. Jelen tájékoztató a lap tetején látható mindenkori dátumtól kezdődően határozatlan ideig, de legfeljebb az új adatkezelési tájékoztató érvénybe lépési dátumáig érvényes.


3. Fogalmak

 • Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.
 • Felhasználó, Érintett: Az a természetes személy, akire nézve az adatkezelő személyes adatokat kezel.
 • Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • Harmadik fél: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 • Az Érintett hozzájárulása: Az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 • Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

4. A személyes adatok kezelésének elvei

Az Adatkezelő minden esetben maximálisan arra törekszik, hogy tisztességesen járjon el az adatkezelése során, a kezelésében lévő személyes adatokat jogszerűen kezelje és a Felhasználó számára adatkezelési tevékenysége mindvégig átlátható legyen (jogszerűség és átláthatóság elve).

A rendelettel összhangban az Adatkezelő bemutatja, milyen célból történik az adatkezelés (célhoz kötöttség elve), a gyűjtött adatok köre az adatkezelés céljainak megfelelő és ahhoz szükséges minimum (adattakarékosság elve).
Az Adatkezelő az adatokat olyan formában tárolja, amely a Felhasználó azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával eléri a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni hatékony védelmet biztosít (integritás és bizalmas jelleg).
Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy bizonyítani tudja a hatóságok, bíróságok és a Felhasználók számára is, hogy a rendeletet betartva jár el (elszámoltathatóság elve).

Általános adatkezelési elvek:

 • Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult, és ennek egyéb jogi akadálya nincs.
 • A felhasználó kérelmezheti a glabOmatic Kft. a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
 • A felhasználó bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, az adatok törlésre kerülnek.
 • A felhasználó jogosult arra, hogy kérésére pontatlan személyes adatai helyesbítésre, illetve kiegészítésre kerüljenek (pontosság elve).
 • A személyes adatok módosítása vagy törlése a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken lehetséges.
 • A felhasználó élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

A glabOmatic Kft. kijelenti, hogy a személyes adatok kezelését az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi és a vonatkozó jogszabályok előírásait betartja. Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazzuk.


5. A gyűjtött és kezelt adatok köre

Jelen szakasz információt nyújt Önnek arról, hogyan és milyen célból történik az adatok gyűjtése és felhasználása.

Megrendelés

Az adatkezelés megnevezése, célja Termékeink és szolgáltatásaink megrendelése esetén a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen megismerni a megrendelő magánszemély, vagy jogi személy képviselőjének személyes adatait. Az adatkezelés célja a szerződés és/vagy gazdasági tranzakció létrejötte, módosítása, teljesítése és az ezekhez tartozó kapcsolatfelvétel. A megrendelés csak abban az esetben teljesíthető, ha a szükséges kapcsolattartási és számlázási adatok rendelkezésre állnak.
Érintettek köre A terméket megrendelő magánszemély vagy vállalkozás képviselője.
Az adatkezelés jogalapja Az Ügyfél hozzájárulása, név és cím esetén a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §, szerződés teljesítése
A kezelt adatok köre és célja
 • Név / Vállalkozás neve (szükséges)
 • Adószám (Csak jogi személy esetén)
 • Kapcsolattartó neve (opcionális, önkéntesen megadható)
 • Email-cím (szükséges)
 • Lakcím / székhely címe / szállítási cím (szükséges)
 • Telefonszám (opcionális, önkéntesen megadható)
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése Szerződés és számla esetében az adatkezelés jogszabályi előírás, az adatok törlése a 8. lezárt üzleti évet követő május 31. napjáig történik meg. Az opcionálisan megadható adatok esetében a Felhasználó bármikor kérheti az adatok törlését, amelyet az adatkezelő 8 napon belül elvégez és erről értesíti a Felhasználót.
Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz? Az adatkezelő és alkalmazottai, könyvelő, hatóságok

Tájékoztatás, panaszkezelés

Az adatkezelés megnevezése, célja A Felhasználó a megrendelt termékre, szolgáltatásra, az adatkezelő, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó tájékoztatás kérését / panaszát emailen, postai irat útján közölheti, kérdéseit felteheti.
Érintettek köre A kommunikációt kezdeményező magánszemély vagy vállalkozás képviselője.
Az adatkezelés jogalapja Az információkérés / panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg, de panasz esetén az adatkezelés kötelező. Az Ügyfél az adatkezelés céljával összhangban önkéntes hozzájárulással adja meg elérhetőségeit, egyben hozzájárul ahhoz, hogy az információkérés / panasz rendezéséhez azokon keresztül az Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen.
A kezelt adatok köre és célja
 • Név / Vállalkozás neve (szükséges)
 • Kapcsolattartó neve (opcionális, önkéntesen megadható)
 • Email-cím (szükséges)
 • Telefonszám (opcionális, önkéntesen megadható)
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése Tájékoztatás kérése esetén minőségbiztosítási célból az adatok 1 évig, vagy az Ügyfél által kezdeményezett adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig tároltak. Panasztétel esetén az adatok törlése az általános polgári jogi elévülési időt követően, azaz a lezárulástól számított 5. évet követő május 31. napjáig történik meg.
Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz? Az adatkezelő és alkalmazottai, az adatkezelő jogi képviselője

Hírlevél küldése

Az adatkezelés megnevezése, célja A glabOmatic Kft. kizárólagosan termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos információk ismertetésére, tájékoztatás szükségessége esetén küld hírlevelet Ügyfeleinek és üzleti partnereinek. Az Ügyfél a szolgáltatások igénybevételekor adhatja meg önkéntes nyilatkozatát az ehhez szükséges adatkezelésre az adatkezelési nyilatkozat megismerését követően.
Érintettek köre Az adott szolgáltatással kapcsolatos hírlevélre feliratkozók.
Az adatkezelés jogalapja Az Ügyfél önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre és célja
 • Név / Vállalkozás neve (opcionális, önkéntesen megadható)
 • Email-cím (szükséges)
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás bármikor visszavonható a kiküldött hírlevelekben megjelenő leiratkozási linkre kattintva, vagy az Adatkezelőnek küldött kérelemben. Az adatok törlése a kérés feldolgozásakor haladéktalanul megtörténik.
Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz? Az adatkezelő és alkalmazottai

Közvetített szolgáltatások

Az adatkezelés megnevezése, célja A glabOmatic Kft. által fejlesztett és értékesített informatikai rendszerek képesek személyes adatok kezelésére. Ilyen esetben a rendszerhez licenc jogot birtokló Partnerünk az Adatkezelő, a glabOmatic Kft. az Adatfeldolgozó. Az adatkezelés az adott informatikai rendszerben az Adatkezelő által történik, melyhez a glabOmatic Kft. megköveteli a licenc jogokat gyakorló részéről a megfelelő adatkezelési gyakorlatot.
Érintettek köre Az adott informatikai rendszer regisztrált felhasználói és látogatói.
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelő által meghatározott és adatvédelmi tájékoztatójában rögzített módon.
A kezelt adatok köre és célja Az Adatkezelő által meghatározott, az adott informatikai rendszer működéséhez szükséges mértékben.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése A személyes adatok törlése, módosítása, helyesbítése az Adatkezelőnél kezdeményezhető. Amennyiben az Adatkezelő részéről a kérés nem kerül teljesítésre, a Felhasználó vagy az Adatkezelő kezdeményezésére a glabOmatic Kft., mint Adatfeldolgozó végzi el.
Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz? Az adatkezelő és alkalmazottai, az adatfeldolgozó és alkalmazottai

6. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatáshoz való jog

Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

A glabOmatic Kft. a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Helyesbítéshez és törléshez való jog

Érintett bármikor jogosult helyesbítést kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozólag helytelenül rögzített személyes adatok kapcsán. Az Érintett továbbá jogosult a rá vonatkozó személyes adatok törlését kezdeményezni.
A kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül az Adatkezelő a kérelem függvényében az adatokat helyesbíti, vagy olyan módon törli, hogy azok helyreállítása ne legyen lehetséges, kivétel, ha az adattörlést jogszabály (pl. számviteli szabályozás) ezt ellehetetleníti.

Érintett kérheti továbbá adatainak zárolását, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintett értesítést kap, továbbá mindazok, akik korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem nem teljesíthető, ennek okáról a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül az Érintett kiértesítésre kerül, kiemelve a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Tiltakozás adatkezelés ellen

Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül kivizsgálja, megalapozottság esetén intézkedik, majd annak tényéről az Érintettet a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetősége

Amennyiben az Érintett a jogellenes adatkezelést jelezte az Adatkezelőnek, de a jogszerű állapot nem állt helyre, javasolt a glabOmatic Kft. adatvédelmi felelősének (2. pont) közvetlenül jelezni a problémát. Az adatvédelmi felelős ilyen esetben haladéktalanul megkezdi a jelzett probléma kivizsgálását.

Ha a jogszerű állapot a fentiek ellenére sem állítható helyre, az Érintettnek joga az alábbi hatósághoz fordulni a jogsértő állapot megszűntetéséért.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: naih.hu


7. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A glabOmatic Kft. az általa kezelt adatokat digitálisan és papír alapon kezeli, melyeknek fizikai helye az Adatkezelő székhelyén található. A glabOmatic Kft. szolgáltatásainak nyújtásához szerver hosting és felhőszolgáltatást is igénybe vesz.

Informatikai partnereink adatai:

AB Plusz Bt.
Székhely: 2049 Diósd, IV. Béla király u. 48.
Telefon: +36 (1) 445-0509
E-mail: abplusz@abplusz.hu
Weboldal: www.abplusz.hu

Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043
Telefon: +1 650 253 0000
E-mail: google@google.com
Weboldal: cloud.google.com/privacy/gdpr

A glabOmatic Kft. szolgáltatásai nyújtásához alkalmazott informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy azok a jogosulatlan hozzáférés ellen a lehető legnagyobb mértékben védett legyen. Az általa kezelt adatok csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető. Az adatok megfelelő intézkedésekkel védettek, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen.

A glabOmatic Kft. kiemelten fontosnak tartja, hogy az általa alkalmazott, az adatokat kezelő és védelmére hivatott folyamatok és technológiák megfeleljenek a mindenkori technikai fejlődésnek, így az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak mindig megfelelő védelmi szintet nyújtson.
Fontos leszögezni ugyanakkor, hogy az interneten továbbított adatok (e-mail, web, ftp, stb.) sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, információ felfedésére, módosítására vezetnek.


8. Sütik (cookie), analitika

A glabOmatic Kft. a weboldalain és az általa fejlesztett rendszerek weboldalain úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűkből és számokból álló információcsomag, amit a kiszolgáló küld a látogató böngészőjének. Bizonyos sütik technikailag szükségesek, míg mások a felhasználói élményt növelik, vagy analitikai célokat szolgálnak. A használt sütik személyes információt, egyéni felhasználó azonosítására alkalmas adatot csak abban az esetben tartalmaznak, ha a glabOmatic Kft. által fejlesztett/kezelt szolgáltatás regisztrált felhasználója az adott szoftverbe/rendszerbe azonosíthatóan bejelentkezett.

Szükséges sütik

Alapvetően ahhoz szükségesek, hogy egy adott szolgáltatás jól működjön, lehetővé teszik a Felhasználónak a különböző funkciók használatát (munkamenet sütik). Letiltásuk esetén az adott szolgáltatás technikailag nem, vagy csak korlátozottan használható.

Teljesítménymérésre, elemzésre használt sütik

Segítenek megérteni, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba webhelyeinkkel azáltal, hogy információt szolgáltatnak a meglátogatott helyekről. Ez segít a weboldalak optimalizálásában, a technológiák javításában és a felhasználói élmény növelésében. Az analitikai sütik segítségével a fejlesztő információt kaphat például hibaüzenetekről, a látogatók adott oldalon töltött idejéről, a böngésző típusáról, vagy az általuk használt eszköz megjelenítő tulajdonságairól, melyeket a szolgáltatások továbbfejlesztésére használ. Ezek a sütik az adatokat összesítve és névtelenül gyűjtik, a Felhasználók nem azonosíthatóak egyénileg, a látogató személyéhez közvetve köthető információkat (pl. IP-cím) nem gyűjtenek.
A glabOmatic Kft. weboldalain a Google Analytics webelemző szolgáltatás legújabb, adatvédelmi követelményeknek megfelelő változatát használja. A Google Analytics sütik által generált, a használatra vonatkozó információkat a Google saját szerverein tárolja.
A weboldalak látogatója megakadályozhatja, hogy a Google begyűjtse és feldolgozza a weboldal használatára vonatkozó adatokat ezzel a beépülő modul (plug-in) telepítéssel.

Sütik tiltása

A modern böngészők lehetőséget biztosítanak arra, hogy a weboldalak látogatói megtiltsák a sütik eszközeikre mentését. mentsenek. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatást minden böngésző tartalmazza a Segítség vagy Help menüpontjában. Fontos azonban kiemelni, hogy a sütik letiltásával bizonyos webes szolgáltatások nem fognak működni, vagy korlátozottan használhatók.


9. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő a tudomásszerzés után mindent megtesz a kockázatok csökkentése érdekében. Ha a megtett védelmi intézkedések ellenére az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és/vagy adataira nézve, az eseményről 72 órán belül az Adatkezelő bejelentést tesz az illetékes felügyeleti hatóságnak és szükség esetén tájékoztatja valamennyi érintett Felhasználót.


10. Egyéb rendelkezések

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozatra a magyar jog az irányadó. A glabOmatic Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

A glabOmatic Kft. kijelenti, hogy a jogszabályi kötelezettségeit meghaladó mértékben a megadott adatokat nem ellenőrzi, az adatok valódiságáért minden esetben az adatot rendelkezésre bocsátó felel. Az adatok helyesbítésének joga minden esetben megilleti az Érintettet, azonban a helytelenül megadott adatokból származó kárért a glabOmatic Kft. nem tehető felelőssé.
Tájékoztatjuk továbbá Ügyfeleinket, hogy a NAV, NAIH, nyomozó hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek részére tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása jogerős határozat esetén kötelességünk, adatvédelmi panasz ebben az esetben csak az eljáró hatóság felé tehető.